RQ-ZH 120W Tokcsomagoló

Év: 2022

Kimenet 120 /min
A tok hossza min 70 mm
A tok szélessége min 30 mm
A tok hossza max 180 mm
A tok szélessége max 85 mm
A tok magassága max 50 mm

Marchesini MC820

Év: 1999

Kimenet 10 /min
A tok hossza min 140 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 500 mm
A tok szélessége max 350 mm
A tok magassága max 350 mm

CAM SMV

Év: 2007

Kimenet 12 /min
A tok hossza min 20 mm
A tok szélessége min 12 mm
A tok hossza max 590 mm
A tok szélessége max 200 mm
A tok magassága max 390 mm

IMA BFB 3728 Tokcsomagoló

Év: 1995

Kimenet 20 /min
A tok hossza min 215 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 500 mm
A tok szélessége max 380 mm
A tok magassága max 380 mm

IMA BFB CP28 BG Tokcsomagoló

Év: 2004

Kimenet 8 /min
A tok hossza min 200 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 600 mm
A tok szélessége max 400 mm
A tok magassága max 350 mm

Jota RJ 10/120 Tokcsomagoló Alacsony munkaidő

Év: 2020

Kimenet 90 /min
A tok hossza min 45 mm
A tok szélessége min 13 mm
A tok hossza max 12000 mm
A tok szélessége max 120 mm

IMA WRAP AROUND

Év: 2021

Kimenet 30 /min
A tok hossza min 200 mm
A tok szélessége min 100 mm
A tok hossza max 300 mm
A tok szélessége max 200 mm
A tok magassága max 200 mm

IMA CP18 Tokcsomagoló

Év: 2010

Kimenet 8 /min
A tok hossza min 220 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 600 mm
A tok szélessége max 400 mm
A tok magassága max 350 mm

Marchesini PS510

Év: 2004

Kimenet 13 /min
A tok hossza min 25 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 450 mm
A tok szélessége max 350 mm
A tok magassága max 350 mm

IMA BFB CP28BA Tokcsomagoló

Év: 2006

Kimenet 8 /min
A tok hossza min 220 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 600 mm
A tok szélessége max 400 mm
A tok magassága max 350 mm

IMA CP28BA Tokcsomagoló

Év: 2003

Kimenet 8 /min
A tok hossza min 220 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 600 mm
A tok szélessége max 400 mm
A tok magassága max 350 mm

Kartoniarka Multibox M06-2-XL-B-T-066

Év: 2004

A tok hossza max 585 mm
A tok magassága max 95 mm
A tok szélessége max 380 mm

Marchesini Packservice PS 500 Tokcsomagoló

Év: 2004

Kimenet 6 /min
A tok hossza min 600 mm
A tok szélessége min 450 mm
A tok hossza max 150 mm
A tok szélessége max 120 mm
A tok magassága max 90 mm

Cermex SB 2640

Év: 1998

Kimenet 6 /min
A tok hossza min 150 mm
A tok szélessége min 110 mm
A tok hossza max 450 mm
A tok szélessége max 375 mm
A tok magassága max 400 mm

IMA BFB DIVISION 3711 Tokcsomagoló

Év: 2016

A tok hossza max 550 mm
A tok szélessége max 350 mm
A tok magassága max 350 mm
A tok hossza min 215 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok magassága min 120 mm

Marchesini PS 510

Év: 2003

Kimenet 8 /min
A tok hossza min 25 mm
A tok szélessége min 10 mm
A tok hossza max 450 mm
A tok szélessége max 140 mm
A tok magassága max 180 mm

PRB Newpocket

Év: 1999

Kimenet 30 /min
A tok hossza min 130 mm
A tok szélessége min 200 mm
A tok hossza max 50 mm
A tok szélessége max 47 mm
A tok magassága max 15 mm

Cermex BB25

Év: 2008

Kimenet 10 /min
A tok hossza min 150 mm
A tok szélessége min 150 mm
A tok hossza max 450 mm
A tok szélessége max 260 mm
A tok magassága max 300 mm

IMA CP28BA Tokcsomagoló

Év: 2004

Kimenet 8 /min
A tok hossza min 220 mm
A tok szélessége min 120 mm
A tok hossza max 600 mm
A tok szélessége max 400 mm
A tok magassága max 350 mm

OLI OLI210 / OLIMAT 2P

Év: 2001

Kimenet 160 /min
A tok hossza min 100 mm
A tok szélessége min 60 mm
A tok hossza max 500 mm
A tok szélessége max 340 mm
A tok magassága max 400 mm